การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การดำเนินการตามเงื่อนไข

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
คู่มือผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม การดำเนินการก่อนเปิดให้บริการ การจัดส่งเอกสารแสฟดงหมายเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายงานผลการประกอบการประจำปี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล การขอสิ้นสุดการอนุญาต และยกเลิกบริการ การรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ข้อมูลเผยแพร่

statistics-presentation-economy-jobs-professional-profit
คำประกาศสิทธิ์ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ รายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รายงานผลการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว แนวทางการใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4GHz และ 5GHz ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ WiFi ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Infographic แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) แนวทางการปฏิบัติงานการระงับโทรศัทพ์เคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน บทความวิชาการ นโยบายและประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารการประชุมระหว่างผู้รับใบอนุญาตและสำนักงาน กสทช. 📣📣

ระบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง