การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

ข้อเสนอแนะการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 16 / 01 / 2563

ช่องทางการจัดส่งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ดังนี้
ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง : tel_license1@nbtc.go.th
ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง : tel_license2@nbtc.go.th
แบบรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ    คลิก