การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

ข้อเสนอแนะการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 16 / 01 / 2563

ช่องทางการจัดส่งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ดังนี้
ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง : [email protected]
ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง : [email protected]
แบบรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ    คลิก