การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การชำระและเอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม


บันทึกโดย : ฤทธยา   วันที่บันทึก : 17 / 05 / 2567

ผู้รับใบอนุญาตสามารถส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า USO โทรคมนาคม ได้ 2 รูปแบบ

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพร้อมค่า USO โทรคมนาคม สามารถนำส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด เท่านั้น ดังนี้  new-4-(1).JPG 

1.1  หนังสือนำส่งค่าธรรมเนียม ที่ระบุว่านำส่งค่าธรรมเนียม [1] ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ [2] ค่า USO โทรคมนาคม คลิก
1.2  งบการเงินประจำปี ที่มีการเปิดเผย “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” และ “ค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อน USO” ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หากมี)
     หรือ นำส่งหนังสือรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อรับรองรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นแทน
1.3  ตารางแสดงรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับ [1] การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม [2] ค่า USO โทรคมนาคม คลิก
1.4  ใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
1.5  รายงานผลการดำเนินการประจำปี
     1.5.1  ใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง คลิก
     1.5.2  ใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง คลิก
 
หมายเหตุ
     ผลการคนหารปภาพสำหรบ-เครองหมายถก.png  
กรณีมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ต้องชำระ
          กรุณาเข้าระบบ e-Payment และดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้เพื่อออกใบ Bill Payment สำหรับนำไปชำระเงินที่
          https://telecomfee.nbtc.go.th
     ผลการคนหารปภาพสำหรบ-เครองหมายถก.png  กรณีมีค่า USO โทรคมนาคมที่ต้องชำระ
          กรุณาเข้าระบบจัดเก็บค่า USO และดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงินที่
          https://serviceportal.nbtc.go.th 

2.  ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า USO โทรคมนาคมแยกกัน
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใช้แบบหนังสือนำส่งค่าธรรมเนียม คลิก และตารางแสดงรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิก แทน
  • ชำระค่า USO โทรคมนาคม ใช้แบบหนังสือนำส่งค่า USO โทรคมนาคม คลิก แบบคำนวณค่า USO โทรคมนาคม คลิก และตารางแสดงรายการเอกสารและคำชี้แจง คลิก แทน
* ต้องนำส่งเอกสารตามข้อ 1.3 – 1.5 มาพร้อมเอกสารการชำระแต่ละค่าธรรมเนียมด้วย *