การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

คู่มือการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง