การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 13 / 06 / 2567

1. ข้อมูลนิติบุคคลที่ต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
             1.1   ชื่อ                                      
             1.2   ที่อยู่
             1.3   สภาพนิติบุคคล (เช่น การเปลี่ยนแปลงจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน)
             1.4   กรรมการ
             1.5   ผู้ถือหุ้น
2. วิธีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล
             2.1   ทำหนังสือนำส่งการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล พร้อมกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
             2.2   นำส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
             ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

Download