การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การประกอบกิจการโทรคมนาคมบนเรือหรือเครื่องบินไทย ต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร