การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

คู่มือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง