การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 11 / 03 / 2563