การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

แบบรายงานการดำเนินการรายไตรมาส