การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
ภารกิจหน้าที่
บันทึกโดย : การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   วันที่บันทึก : 20 / 04 / 2563

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1)

        มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย พิจารณาจัดสรร และอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย ติดตาม และ ตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท.2)
       มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย พิจารณาจัดสรร และอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย ติดตาม และตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย