การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

รายงานผลการประกอบการประจำปี_ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 19 / 04 / 2564

ผู้รับใบอนุญาตนำส่งรายงานในวันชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ภายใน 150 วันจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)

 

หมวดหมู่