การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

รายงานผลการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 09 / 10 / 2563

ลำดับ รายชือผู้รับใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต ย่านความถี่

รายงานผลการทดลองหรือทดสอบ

1 บริษัท แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด FREQ/TRAIL/62/001 26.5 - 27.5 GHz         
2 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด FREQ/TRAIL/62/002
24.25 - 27.5 GHz
26.5 - 29.5 GHz
3.3 - 3.8 GHz
        
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) FREQ/TRIAL/62/003 24.25 – 27.5 GHz
26.5 – 29.5 GHz
3.3 - 3.8 GHz
        
4 บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด FREQ/TRIAL/62/004 กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ย่าน 3.4 – 3.7 GHz
กิจการดาวเทียม
ย่าน 3.4 – 4.2 GHz
        
5 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด FREQ/TRIAL/62/005 24.25 – 27.5 GHz
26.5 – 29.5 GHz
3.3 - 3.8 GHz
       
6 บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด FREQ/TRIAL/62/006 26.5 - 27.5 GHz
3.4 - 3.8 GHz
        
7 บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด FREQ/TRIAL/62/007 723 - 733 MHz คู่กับ 778 - 788 MHz
2500 - 2690 MHz
25 - 26 GHz
27.5 - 28.5 GHz