การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
ติดต่อเรา
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
  ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  โทร 0-2271-0151 - 60 หรือ 0-2670-8888
 

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (อาคาร 2 ชั้น 2)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9040-4363
โทรสาร : 0-2271-4267 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]  คลิก

ส่วนการอนุญาตประกอบกิจการ
ต่อ 7318, 7377, 7333, 7372, 7381, 7332

ส่วนการอนุญาตประกอบกิจการในกิจการดาวเทียมและนวัตกรรม
ต่อ 7357, 7395, 7359, 7314 

ส่วนติดตามและตรวจสอบการให้บริการ
ต่อ 7311, 7322, 7336, 7380, 7376 

ส่วนกฎหมายประกอบกิจการและพัฒนากฎระเบียบ
ต่อ 7363, 7355, 7354, 7337 

ส่วนวิชาการและยุทธศาสตร์
ต่อ 7307, 7345, 7309, 7315 

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (อาคาร 2 ชั้น 3)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9040-5063
โทรสาร : 0-2279-1244 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]  คลิก

ส่วนการอนุญาตประกอบกิจการ
ต่อ 7410 - 7416

ส่วนติดตามและตรวจสอบการให้บริการ
ต่อ 7420 - 7427

ส่วนตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียม
ต่อ 7450 - 7454

ส่วนกฎหมายประกอบกิจการและพัฒนากฎระเบียบ
ต่อ 7440 - 7443

ส่วนวิชาการและยุทธศาสตร์
ต่อ 7430 - 7435