การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ 


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 30 / 03 / 2565

ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ จะต้องแจ้ง กสทช. เพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนยุติการให้บริการ โดยดำเนินการดังนี้
     1.  ทำหนังสือนำส่งการแจ้งขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการแล้วแต่กรณี แบบแจ้งการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ
     2.  นำส่งเอกสารประกอบการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

ใบอนุญาต กำหนดเวลาที่ต้องแจ้ง กสทช. เป็นการล่วงหน้า
ก่อนสิ้นสุดการอนุญาต หรือยกเลิกบริการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง/สอง 1 เดือน
โทรคมนาคมแบบที่สาม 3 เดือน
 
Download