การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 13 / 01 / 2564

ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คลิก
แบบรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คลิก 
ตัวอย่างแบบรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิก