การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 24 / 05 / 2567

ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คลิก
แบบรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คลิก 
ตัวอย่าง แบบรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คลิก
ตัวอย่าง หนังสือนำส่งวิศวกร  คลิก