การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

รายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (sandbox)


บันทึกโดย : -   วันที่บันทึก : 27 / 10 / 2564

รายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ

 
ลำดับ รายชื่อพื้นที่กำกับดูแล
เป็นการเฉพาะ
คลื่นความถี่ที่
ได้รับอนุญาต
พื้นที่กำกับดูแล ผู้ประสานงาน หมายเลขติดต่อ E-mail
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 703-803 MHz
920-925 MHz
3.3-3.8 GHz
5.850-5.925 GHz
24.3-26.8 GHz
27.0-29.5 GHz
57-76 GHz
81-86 GHz
ในส่วนการศึกษา
ส่วนราชการ และ
การพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ 081-492-9040 [email protected]
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24.3-26.8 GHz
26.5-29.5 GHz
2400-2500 MHz
ชั้น ๔ ของอาคาร ๒๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและ ชั้น ๕ ของอาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
นายอุดมพร ตุงคะศิริ 081-323-3249 [email protected]
3. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
703-803 MHz
920-925 MHz
2300-2310 MHz
2370-2400 MHz
3.1-3.3 GHz
3.4-4.2 GHz
5.85-6.6625 GHz
9.5-9.8 GHz
10.95-12.75 GHz
13.75-14.10 GHz
24.25-26.80 GHz
27.0-27.5 GHz
27.50-29.50 GHz
27.00-30.05 GHz
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ 086-960-5394 [email protected]
4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (EIE)
703-803 MHz
1750-1785 MHz
1845-1880 MHz
2300-2310 MHz
2370-2400 MHz
24.3-26.8 GHz
อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอันเป็นพื้นที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว รวมถึงถนนภายในนิคมฯ
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
นายรัชกิจ กลั่นพรหม 061-402-7057 [email protected]
5. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) (ESIE)
703-803 MHz
1750-1785 MHz
1845-1880 MHz
2300-2310 MHz
2370-2400 MHz
24.3-26.8 GHz
พลาซ่า 1 , พลาซ่า 2 , อาคาร Office และถนนภายในนิคมฯ 
อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
นายสุวัฒน์ กิจโสภณ 081-653-1352 [email protected]
6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(WHA ESIE1)
703-803 MHz
1750-1785 MHz
1845-1880 MHz
2300-2310 MHz
2370-2400 MHz
24.3-26.8 GHz
พลาซ่า 3 และถนนภายในนิคมฯ
อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
นายสถาปนิก พิรุณดี 086-121-6622 [email protected]
7. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
3400-3600 MHz สำนักงานใหญ่สำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้น G บริเวณ reception, ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4, ชั้น 5, ชั้น 7, ชั้น 8
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปาลิตา นกพลับ 081-965-3356 [email protected]
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
694-703 MHz และ 748-758 MHz
3300-3800 MHz
25.1-25.2 GHz
27-40 GHz
สำนักงานใหญ่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.วิทวัส สิฏฐกุล 096-860-1065 [email protected]