การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม