การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
การดำเนินการตามเงื่อนไข
คู่มือผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม การดำเนินการก่อนเปิดให้บริการ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายงานผลการประกอบการประจำปี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล การขอสิ้นสุดการอนุญาต และยกเลิกบริการ การรับรองคุณสมบัติและจำนวนวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม