การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต