การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
การขอสิ้นสุดการอนุญาต และยกเลิกบริการ