การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
บทความวิชาการ