การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing

การจัดส่งเอกสารแสดงหมายเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่


บันทึกโดย : ฤทธยา   วันที่บันทึก : 08 / 10 / 2563

เอกสารประกอบการจัดส่ง

1. สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยต้องปรากฏ “เลขรหัสประจำบ้าน” และชื่อของ “เจ้าบ้าน”
2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณี “เจ้าบ้าน” ไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ: กรณีเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ให้ส่งสำเนาสัญญาเช่าแทนหนังสือยินยอม
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ “เจ้าบ้าน/ผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่”
4. พิกัดที่ตั้ง ละติจูด/ลองจิจูด และ ภาพแผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง

วิธีการการจัดส่งเอกสาร
1. แบบที่ 1/แบบที่ 2 ที่ไม่มีโครงข่ายฯ
 ไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (อปท.2)
    อีเมล [email protected]
    โทร 0 2271 0151 – 60 ต่อ 7410 - 7416
2. แบบที่ 2 ที่มีโครงข่ายฯ/แบบที่ 3 ไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (อปท.1)
    อีเมล [email protected]
    โทร 0 271 0151 – 60 ต่อ 7318 7332 7333 7381

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์  “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400”

Download