การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
Telecommunications Business Licensing
คำประกาศสิทธิ์ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต